Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás

Cím: Az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás
Kiíró: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Határidő: 2007. 09. 12.
Pályázhat: – mezőgazdasági termelő
– termelői csoport
– vállalkozás A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
60/2007. (VIII.16.) számú
KÖZLEMÉNYE
az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 60/2007. (VIII.16.) közleménye
a 38/2007. (V. 15.), a 44/2007. (VI. 8.) és a 82/2007. (VIII. 3.) FVM
rendeletekkel módosított 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartótelepek
korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás igényléséről (továbbiakban:
támogatási rendelet).
I. A támogatásban való részvétel feltételei
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.
évi XVII. törvény 28. §(1) bekezdése alapján az intézkedésekben való
részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával
egyidejűleg a 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendeletben előírt módon
regisztráltassa magát a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. A regisztrációs kérelmet
G001 számú nyomtatványon kell benyújtani az Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) székhely/lakóhely szerint
illetékes megyei kirendeltségeihez. Amennyiben az ügyfél a támogatási
kérelem benyújtásakor még nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal,
akkor a támogatási kérelemhez csatolni kell a kitöltött regisztrációs
kérelmet vagy az MVH-hoz korábban benyújtott G001 regisztrációs lap
másolatát annak igazolására, hogy regisztrációs kötelezettségének még a
kérelem benyújtása előtt eleget tett.
II. A támogatás igénybevételének feltételei
Támogatás a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. § (1) a)-e) bekezdése
szerinti célterületeken vehető igénybe az ügyfél egy vagy több állattartó
telepére vonatkozóan.
(A termelői csoportoknak nem kell állattartó teleppel rendelkezniük.)
A támogatott beruházás keretében a következő tevékenységek valósíthatóak
meg:
– gépbeszerzés;
– épített és beépített technológiai beruházás;
– infrastruktúra-fejlesztés.
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól és szóló
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 31.§-a alapján a támogatási kérelem alapján
a fentieken felül, a beruházást érintő bizonyos egyéb elszámolható kiadások
is részben támogathatók.
Egy célterületre vonatkozóan támogatás csak olyan beruházásra vehető
igénybe, amely tartalmaz az épített és beépített technológia beruházás
tevékenységhez tartozó támogatási egységet.
A támogatás nem vehető igénybe olyan beruházásra, amely kizárólag
gépbeszerzésre vagy telepi infrastruktúra fejlesztésére irányul.
Gépbeszerzés vonatkozásában támogatás kizárólag a támogatási rendelet 3.-7.
számú mellékleteiben (melyeknek módosított változatát a 82/2007. FVM
rendelet tette közzé az elvárt műszaki tartalomra vonatkozó 9.-13.
mellékletekkel együtt) a célterületek vonatkozásában meghatározott
gépcsoportokba és gépkatalógus-kódok alá tartozó, a támogatási kérelem
benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban
szereplő, első üzembe helyezésű mezőgazdasági gépek beszerzésére nyújtható.
A támogatás feltétele továbbá, hogy az ügyfélnek rendelkeznie kell a
teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, szavatossági jogok és a
jótállás érvényesítéséhez szükséges okiratokkal valamint az, hogy a gépek
gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több idő ne teljen
el.
Épített és beépített technológia tevékenység vonatkozásában támogatás a
támogatási rendelet 3.-7. számú mellékleteiben szereplő, a célterületek
vonatkozásában támogathatónak minősülő technológiai beruházásra (támogatási
egységre) nyújtható, amely megfelel a 9.-13. számú mellékleteiben
meghatározott kötelezően elvárt műszaki tartalomnak.
Telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenység, amely
beazonosítható a támogatási rendelet 3.-7. számú mellékleteiben a
célterület vonatkozásában meghatározott építési beruházások valamelyikével.
Támogatás a támogatási kérelem befogadását – gépbeszerzés vonatkozásában a
támogatási kérelem benyújtását – követően megkezdett műveletekhez
nyújtható.
A támogatott beruházás megvalósításának, üzemeltetésének helye kizárólag
Magyarország lehet. A támogatással érintett ingatlannak a kérelem
benyújtásakor per- és igénymentesnek kell lennie.
Támogatás igénybevételére jogosult
1. a mezőgazdasági termelő, ha:
– a mezőgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 EUME-t;
– olyan állattartó telepet működtet, amelyet az állategészségügyi hatóság
nyilvántartásba vett;
– a beruházást az állattartó telepen valósítja meg a támogatási rendelet
5.§ (2) c) és
e) pontjai alapján lehetséges kivételekkel;
– a biogáz előállítással kapcsolatos – a 1225 “Trágyafeldolgozás anaerob
fermentációval” csoportcím alatti – támogatási egység megvalósítása esetén
szarvasmarha, sertés vagy baromfi állatfajokból legalább 200 ÁE szinten
tartási kötelezettség vállalására vonatkozóan nyújtja be a kérelmét;
– a támogatási rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szervezet
tagja.
2. a termelői csoport, ha:
– a technológiai támogatási egység megvalósítása esetén a termelői csoport
tagja által tartott állat szinten tartási kötelezettség vállalására
vonatkozóan nyújtja be a kérelmét;
– a biogáz előállítással kapcsolatos – a 1225 “Trágyafeldolgozás anaerob
fermentációval” csoportcím alatti – támogatási egység megvalósítása esetén
szarvasmarha, sertés vagy baromfi állatfajokból legalább 200 ÁE szinten
tartási kötelezettség vállalására vonatkozóan nyújtja be a kérelmét;
3. az induló vállalkozás, ha:
– olyan állattartó telepet működtet, amelyet az állategészségügyi hatóság
nyilvántartásba vett;
– a beruházást az állattartó telepen valósítja meg;
– a biogáz előállítással kapcsolatos – a 1225 “Trágyafeldolgozás anaerob
fermentációval” csoportcím alatti – támogatási egység megvalósítása esetén
szarvasmarha, sertés vagy baromfi állatfajokból legalább 200 ÁE szinten
tartási kötelezettség vállalására vonatkozóan nyújtja be a kérelmét;
– a támogatási rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott szervezet tagja;
– nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb a beruházás befejezését követő
első teljes naptári évben meg fog felelni az üzemméretre vonatkozó
feltételnek.
A biogáz előállítással kapcsolatos – a támogatási rendelet 3. sz.
mellékletében 1225 “Trágyafeldolgozás anaerob fermentációval” csoportcím
alatti – támogatási egységek megvalósítása esetén az ügyfélnek a támogatási
kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy:
– a 12251-122510 támogatási egységek felhasználásával termelendő energia,
illetve energiahordozó (biogáz, hő, villanyáram, hulladék hőenergia)
kevesebb vagy több mint felét kívánja-e értékesíteni és
– nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
A támogatási rendelet
– a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti célterületen belül
– “Hígtrágya-elvezetés, trágyaszállítás”,
– “Trágyatárolás”,
– “Trágyakezelés”,
– “Trágya-hasznosítás”,
– “Trágyafeldolgozás anaerob fermentációval”,
– “Monitoring rendszer kialakítása” csoportcímek alatti támogatási
egységek;
– a “Csapadék trágyarendszertől elkülönített elvezetése” csoportcímen belül
– “Nyitott felszíni csapadék-elvezető, illetve szikkasztó árok
kialakítása”,
– “Felszín alatti csapadék-elvezető betoncsatornák, illetve műanyag
csőrendszerek kialakítása” támogatási egységek;
– a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti célterületen belül
– ” A tojásválogató és keltető épület építése” csoportcímek alatti
támogatási egységek;
– a 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti célterületen belül
– “Az állati hulla és hulladéktárolók, valamint megsemmisítők kialakítása”
csoportcímek alatti támogatási egységek nem állattartó telepként
nyilvántartott ingatlanon is megvalósíthatók.
Megvalósítási hely: az állattartó telep, illetve az előbbiekben felsorolt
beruházások esetében a beruházás helye.
Egy ügyfél által, egy jogcímen belül több megvalósítási helyre benyújtott
kérelem esetén a támogatási rendelet előírásait megvalósítási helyenként
kell alkalmazni.
Támogatási kérelem akkor nyújtható be
– ha az ügyfél:
– eleget tesz az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános
szabályairól és szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben és a támogatási
rendeletben foglaltaknak;
– nincs lejárt tartozása az MVH-val szemben;
– megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben
szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének;
– nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program,
illetve a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében nyújtott támogatásból
való kizárás hatálya alatt, továbbá
– ha az ügyfélnek:
– ugyanazon megvalósítási helyre az adott célterületen belül nincs
lezáratlan művelete, vagy elbírálatlan kérelme.
A támogatás mértékét a támogatási rendelet 4.§-a, illetve a 82/2007.
(VIII.3.) FVM rendelet 3.§-a szabályozza. A támogatási összeg a rendeletben
szereplő %-os mértékekben vehető figyelembe, eltérő intenzitás nem
kérelmezhető.
Az egyes technológiai támogatási egységekhez rendelt, a támogatási
kérelemben megadott állategység nem lehet nagyobb, mint a beruházással
közvetlenül érintett állatlétszám állategységben kifejezett mennyisége.
A támogatási rendelet 3. § (1) a), c), e) pontja szerinti célterületeken
telepen kívüli megvalósítási helyen történő beruházás esetén az ügyfél
beruházással érintett, valamennyi állattartó telepének – az adott
támogatási egységet érintően a támogatási kérelemben megjelölt –
állatlétszáma összevontan kezelhető a támogatási összeg kiszámítása során.
Ha a támogatási rendelet 3. számú mellékletében 1225 csoportkód alatt
meghatározott támogatási egység felhasználásával termelendő energia több
mint felét értékesítik, a támogatás mértéke a 12256 – 122510 támogatási
egységek vonatkozásában a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §-ának (1)
bekezdése szerinti érték.
Ha a támogatási rendelet 3. számú mellékletében 1225 csoportkód alatt
meghatározott támogatási egység felhasználásával termelendő energia felét,
illetve kevesebb mint felét értékesítik, a támogatás mértéke a 12256 –
122510 támogatási egységek vonatkozásában az elszámolható kiadás 40%-a,
fiatal mezőgazdasági termelő vagy KAT-településen vagy NATURA 2000
területen megvalósuló beruházás esetén az elszámolható kiadás 50%-a, fiatal
mezőgazdasági termelő, és KAT-településen vagy NATURA 2000 területen
megvalósuló beruházás esetén az elszámolható kiadás 60%-a.
Az ügyfél kötelezettségei:
– az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében szervezett kötelező képzésen részt
venni;
– a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének
legalább 80%-át kell teljesíteni kivéve ha a beruházás közbeszerzéssel
valósul meg;
– amennyiben az ügyfél tejtermelési célú szarvasmarhatartással és
tehéntejtermeléssel foglalkozik az üzemeltetési kötelezettség végéig
köteles megfelelni a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott
kvótarendszerről szóló 69/2004.(IV.29.) FVM rendeletben foglalt
előírásoknak;
– az üzemeltetési kötelezettség időszakában az állategységben kifejezett, a
támogatási rendelet 1. számú melléklete szerint számított telepi
állatlétszámot a pénzügyi tervben vállalt szinten tartani;
– az ügyfél a művelet megvalósításának évét követő évtől az üzemeltetési
kötelezettség megszűnéséig köteles tartani a támogatási kérelem értékelését
befolyásoló a pénzügyi tervben vállalt mutató értékeket. A mutatóktól való
elmaradás a támogatási rendeletben foglalt jogkövetkezményeket von maga
után;
– a művelet megvalósításától az üzemeltetési kötelezettség megszűnéséig
köteles szinten tartani – éves átlagos állatlétszámként – a támogatási
döntés alapját képező állatlétszámot, a rendelet 1. számú melléklete
szerinti állategység számításnak megfelelően ;
– az üzemeltetési kötelezettség megszűnéséig köteles a támogatási döntés
alapját képező vállalt foglalkoztatott létszámot megtartani;
– a szarvasmarha, juh, kecske, sertés, és ló fajok tartása esetén az egyes
állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről
szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet, a szarvasmarha-fajok egyedeinek
jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről
szóló 99/2002. (XI. 5) FVM rendelet, a juh- és kecskefajok egyedeinek
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 47/2005. (V. 23.)
FVM rendelet, a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18) FVM rendelet
(továbbiakban együttesen: ENAR) előírásainak megfelelni;
– az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 5. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti állomány-nyilvántartást illetve a 4/2004. (I.13.) FVM
rendelet 5. melléklete szerinti legeltetési és állatállomány változási
nyilvántartást vezetni;
– a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított,
felújított, korszerűsített létesítményt a támogatási döntés kézhezvételétől
számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó
engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni
(üzemeltetési kötelezettség);
– az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkezni kell a támogatással
megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos
joggal, kivéve, ha a beruházás közmű-csatlakozás létesítésére irányul;
– az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya –
kivéve a jóváhagyott kötelezettség átvállalás esetét – nem idegeníthető el
és nem adható bérbe, de az amortizálódott tárgyi eszköz azonos
rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező tárgyi eszközre az
MVH-nak történő előzetes bejelentést követően lecserélhető;
– a beruházási művelet kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott
esetben bevételek, vonatkozásában elkülönített nyilvántartásokat kell
vezetni;
– a jóváhagyott beruházást a támogatási határozat kézhezvételét követő 2
éven belül kell megvalósítani. Amennyiben a közbeszerzési eljárás
megindítását, az eljárást megindító hirdetmény megjelenése, illetve az
ajánlattételi felhívás első kifizetési kérelemhez történő csatolása
igazolja, akkor a megvalósítás határideje 12 hónappal meghosszabbodik;
– a támogatással létrejött vagy megszerzett vagyontárgyra legalább az
üzemeltetési időszak tartamára törés, tűz és elemi csapás kockázatokra
25%-nál nem több önrészt tartalmazó vagyonbiztosítást kell kötni;
– a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében,
a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein az 1974/2006/EK
rendelet VI. melléklet 3.1 valamint a 4. pontja szerinti szlogent és
EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját fel
kell tüntetni;
– az igénybevett támogatáshoz kapcsolódóan a monitoring rendszer
működtetése céljából – külön jogszabályban foglaltak szerint – adatot kell
szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon;
– a biogáz üzemi technológia megvalósítására irányuló támogatási kérelmet
benyújtó ügyfelekre, amennyiben a támogatást elnyerik, a fentiektől részben
eltérő, illetve további feltételek vonatkoznak.
III. A támogatási kérelem benyújtása
A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon, az
MVH lakóhely/székhely szerint illetékes megyei kirendeltségeire postai úton
kell benyújtani egy példányban. Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el
a kérelmet, ha azt
– nem formanyomtatványon,
– nem postai úton;
– nem a megadott határidőben nyújtották be, illetve ha az
– nincs aláírva, illetve nem az arra jogosult írta alá.
A támogatási kérelmet és a csatolt mellékleteket – lehetőség szerint –
szkennelésre alkalmas formában kell benyújtani, hogy lehetővé tegye a
különálló lapokként történő kezelést, ezért mellőzzék a lapok összefűzését,
összekapcsolását. Tervdokumentáció esetében a tervrajz lapokat maximum A3
méretben kérjük benyújtani.
Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidőben benyújtott
kérelmeket bírálja el, a jogszabályban rögzített benyújtási időszakon kívül
(azt megelőzően vagy azt követően) benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat
nélkül, végzéssel elutasítja.
A 27/2007. (IV. 17.) FVM rendeletet módosító 82/2007 VIII.3.-i FVM rendelet
szerint a támogatási kérelmet 2007. augusztus 13-tól 2007. szeptember 12-ig
lehet benyújtani, tehát a kérelmet legkorábban 2007. augusztus 13-án,
legkésőbb 2007. szeptember 12-én adhatja postára. A benyújtás napja a
borítékon szereplő postai bélyegző dátuma. Javasoljuk, hogy a küldeményt
tértivevénnyel adja fel.
A jogcímen belül a támogatási kérelem benyújtása, több megvalósítási helyre
vonatkozóan is, egyetlen kérelemben történik – egyetlen főlap és
betétlap-fajtánként az egyes megvalósítási helyekre külön-külön kitöltött
betétlapok postára adásával.
A támogatási kérelemhez a műveletre vonatkozóan be kell nyújtani:
– az értékelési szempontokhoz a támogatási rendelet 8. sz. mellékletében
meghatározott okiratokat;
– ingatlan-nyilvántartási térképmásolatot, melyen a beruházással érintett
megvalósítási helyet feltüntetik, illetve megjelölik a beruházással
érintett objektumot és/vagy területet;
– az állategészségügyi hatóság MVH által rendszeresített formanyomtatványán
kiadott igazolását az ügyfél által működtetett állattartó telep
nyilvántartásba vételről;
– az MVH által rendszeresített formanyomtatvány szerinti igazolást a
szakmai szervezeti tagságról;
– bértartó ügyfél esetén az állat tulajdonosának a támogatási rendelet
alapján fennálló kötelezettségekre vonatkozó nyilatkozatát az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon;
– a telepi infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos tevékenység esetén a
beruházás ÉNGy szerinti költségvetését az A, B jelű építési betétlapokon.
Az ÉNGy-ben nem szereplő tétel esetén két – különböző ajánlattevőtől
származó – árajánlatot és a C jelű építési betétlapot kell benyújtani;
– a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi
hiteles tulajdoni lap-másolatot;
– ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy jogával terhelt
ingatlanon valósul meg, a bérleti szerződést és/vagy a haszonélvező,
illetve a jelzálogjog jogosultja által tett nyilatkozatot, miszerint az
ügyfél jogosult a beruházást megvalósítani, és az ingatlant az üzemeltetési
kötelezettsége lejártáig használni;
– építési beruházások esetén építészeti-műszaki tervdokumentációt, valamint
arra vonatkozó igazolást, hogy kérelmet nyújtottak be építési engedély
iránt vagy az építési hatóság igazolását, illetve a tervezői névjegyzékben
szereplő építésztervező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a beruházás
nem építési engedélyköteles,
– pénzügyi tervet a pénzügyi terv betétlapon,
– tizenötmillió forintot meghaladó összegű támogatási igény felett üzleti
tervet az Irányító Hatóság által közzétett tartalommal és formában, kivéve,
ha a kérelem kizárólag a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. § (1) a)
bekezdése szerinti célterületre irányul
– a beruházás megvalósítási helye szerinti blokktérképet, amelyen be kell
jelölni a megvalósítás helyét.
IV. A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és
dokumentumok és elérhetőségük
A támogatási kérelem formanyomtatványai letölthetőek a
http://www.mvh.gov.hu honlapról.
Az állattartó telepek korszerűsítése jogcímre vonatkozó támogatási
kérelemcsomag:
Formanyomtatványai:
– Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Támogatási
kérelem Főlap (D0200-02);
– Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Támogatási
kérelem Gép betétlap (D0001-02)
– Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Támogatási
kérelem Technológia betétlap (D0002-02)
– Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Támogatási
kérelem Technológia II betétlap – Biogáz üzemi technológia (D0042-01)
– Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Támogatási
kérelem Építési A betétlap (D0003-02)
– Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Támogatási
kérelem Építési B betétlap (D0004-02)
– Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Támogatási
kérelem Építési C betétlap (D0040-01)
– Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Támogatási
kérelem-Pénzügyi terv I- SFH betétlap (D0005-02)
– Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Támogatási
kérelem Pénzügyi terv II. – Pénzügyi terv betétlap 2007 (D0006-02)
– Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás Támogatási
kérelem Üzleti terv (D0056-01)
– Szakmai szervezeti tagság igazolása (D0236-01)
– Termelői Csoport/TÉSZ tagság igazolása (D0068-01)
– Bértartó ügyfél esetén Nyilatkozat a bértartott állat tulajdonosától
(D0235-01)
Kérjük, hogy a formanyomtatványok kitöltése előtt figyelmesen olvassa el a
támogatási kérelem kitöltését segítő Kitöltési útmutatót.
További csatolandó dokumentumok:
Bírálathoz szükséges dokumentumok:
Kötelezően csatolandó
– Állategészségügyi hatóság igazolása az állattartó telep nyilvántartásba
vételéről (D0225-01) (termelői csoport kérelmezőre nem vonatkozik)
– Tulajdoni lap 30 napnál nem régebbi hiteles másolata
– Bérleti szerződés, ha az ingatlan bérlemény
– Ingatlan használathoz hozzájáruló nyilatkozat
– Ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (helyszínrajz)
– Blokktérkép
Érintettek által csatolandó
– Őstermelői igazolvány 30 napnál nem régebbi hiteles másolata
– Egyéni vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi hiteles másolata
– Munkaügyi kapcsolatok – OMMF hatósági bizonyítvány (az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. § (5) bekezdés d) pontja szerinti
jogerős (OMMF) hatósági bizonyítvány, kizárólag a hivatkozott
jogszabályhely által meghatározott esetekben csatolható)
– Telep áthelyezésére kötelező hatósági (önkormányzati) határozat másolata
Értékeléshez szükséges dokumentumok:
Érintettek által csatolandó
– Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV törvény 13. §-ban foglalt
kötelezettség teljesítését igazoló befizetési bizonylat vagy annak másolata
– A Helyi/Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzattól vagy Országos Cigány
Önkormányzattól a beruházást támogató nyilatkozat
V. A támogatási kérelmek elbírálása
Az MVH az előzetesen meghirdetett szempontok alapján bírálja el a
benyújtásra nyitva álló időszak lezárulását követően a beérkezett
kérelmeket és az elért pontszám szerinti rangsor alapján dönt a támogatási
kérelmek jóváhagyásáról, illetve elutasításáról. Pontegyenlőség esetén a
rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem, amelynek tartalma megfelel
az irányító hatóság által közzétett ajánlásnak a támogatott művelet
megvalósításának legjobb gyakorlatáról, illetve amennyiben ez alapján nem
lehet különbséget tenni akkor az, amelyet korábban nyújtottak be.
Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van
lehetőség, az erről szóló felszólítás kézhezvételétől számított MVH által a
hiánypótlási felszólításon megadott határidőn belül. Az MVH a vonatkozó
jogszabályokkal összhangban a kérelmek elbírálásához a közleményben
foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet.
Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve
nemzeti jogszabályokban meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.
Az MVH a döntéséről határozatban értesíti az ügyfelet.
Amennyiben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot az Európai
Bizottság az elfogadás előtt kihirdetett, a támogatás részletes feltételeit
megállapító jogszabályban foglaltaktól eltérő feltételekkel fogadja el, az
MVH a támogatási döntést megváltoztathatja, illetve visszavonhatja.
VI. A kifizetések igénylése
A támogatásra jogosult ügyfelek 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 9. §-ában
meghatározott időszakokban kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani. A
kifizetési kérelmek benyújtásának módjáról az Irányító Hatóság, illetve az
MVH külön közleményben rendelkezik.
A kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az építési
normagyűjteményben, illetve gépkatalógusban szereplő tételek azonosítója
szerint történik. A tételhez tartozó elszámolható kiadás nem haladhatja meg
az építési normagyűjteményben, illetve gépkatalógusban szereplő
referenciaárat.
Amennyiben a technológiai támogatási egységek vonatkozásában az elszámolási
tételek nem sorolhatóak be az építési normagyűjtemény, illetve gépkatalógus
tételazonosítói szerint, a kifizetési kérelemhez legalább két különböző,
egymástól független ajánlattevőtől származó, hasonló műszaki tartalommal
rendelkező árajánlatot is kell mellékelni, és az ügyfélnek meg kell
jelölnie a kiválasztott árajánlatot, valamint a választás indoklását.
Árajánlatok csak abban az esetben fogadhatók el, ha a kötelezően elvárt
műszaki tartalom, illetve a kapcsolódó elszámolható kiadások alapján
támogathatónak minősülő tétel az építési normagyűjteményben, illetve
gépkatalógusban nem található meg.