Tagság / pártoló tagság

Ha Egyesületünkhöz csatlakozva kíván tenni az általunk képviselt célokért, kérjük, töltse ki az oldal alján letölthető belépési nyilatkozatot (rendes tag, pártoló tag), és küldje el az elnok@elotisza.hu címre!

A tagság szabályozása a hatályos Alapszabályunkban:

A tagok

II.l. A SZÖVET tagja lehet bárki, aki az Alapszabályt és ennek 1. sz. mellékletében összefoglalt Alapelveket elfogadja és üzleti, egzisztenciális vagy politikai elkötelezettség nem gátolja a SZÖVET céljainak megvalósításában, alapelveinek képviseletében.

II.2. A SZÖVET rendes tagja lehet természetes vagy jogi személy, aki vagy amely
– a SZÖVET céljait és Alapelveit magáénak vallja, és ennek szellemében cselekszik,
– az Alapszabályt elfogadja és betartja,
– tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tesz,
– érdemi munkát végez a SZÖVET céljainak megvalósítása érdekében.
A SZÖVET rendes tagja jogosult
– közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni,
– vezető szerv tagjának választására és tagjává választhatóságra;
– betekinteni saját adatnyilvántartásába;
– jogosult a SZÖVET tevékenységében részt venni, céljai és tevékenységi körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt venni;
– a SZÖVET szolgáltatásait igénybe venni.
Minden tagnak egy szavazati joga van.
A SZÖVET rendes tagja köteles:
– az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tartani,
– érdemi munkát végezni a célok megvalósítása érdekében,
– a Közgyűlés által meghatározott tagdíjat befizetni.

II.3. A SZÖVET pártoló tagja lehet természetes vagy jogi személy, aki vagy amely
– a SZÖVET céljait és Alapelveit magáénak vallja, és ennek szellemében cselekszik,
– anyagilag vagy
– önkéntes munkával támogatja a SZÖVET munkáját.
A SZÖVET pártoló tagja jogosult:
– a SZÖVET munkájában és ülésein részt venni, felszólalni, indítványt tenni, de a döntéshozatali mechanizmusban szavazati joggal nem rendelkezik;
– betekinteni saját adatnyilvántartásába;
– vezető tisztségviselőnek nem jelölhető és nem választható meg.
A SZÖVET pártoló tagja köteles:
– teljesíteni a vállalt támogatást;
– a célok megvalósítását támogatni saját eszközeivel és lehetőségeivel.

A rendes és pártoló tag felvételéről az Elnökség a jelentkezéstől számított két héten belül dönt. A belépéshez belépési nyilatkozat és az Elnökség jóváhagyása szükséges. A jelentkezőt a tagfelvétel ügyében hozott döntéséről az Elnökség írásban tájékoztatja.

II.4. Tiszteletbeli tagságra javasolható bármely szakmai területről olyan személy, aki kiemelkedően szolgálta a SZÖVET közhasznú tevékenységei körébe tartozó bármely célt. A tiszteletbeli tagságot a Közgyűlés fogadja el. A tiszteletbeli tagnak a közgyűlésen javaslattételi, véleményezési joga van, azonban szavazati joggal nem rendelkezik és vezető tisztségviselőnek nem választható. A tagdíj befizetése részéről önkéntes alapon történik, arra nem köteles.

II.5. A tagság megszűnik a tag kilépésével, a tag halálával (vagy jogutód nélküli megszűnésével) vagy kizárásával, vagy a tagsági viszony egyesület általi felmondásával. A tag a kilépést bármikor, indoklási kötelezettség nélkül, írásban bejelenti a SZÖVET Elnökének, aki törli őt a tagok sorából. Az egyesületi jogviszony felmondására a Közgyűlés jogosult többségi szavazattal hozott határozatával, harmincnapos határidővel, írásban abban az esetben, hogyha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek.
A tagdíj megfizetésének egy éven túli, felszólítás ellenére történő elmaradását az Elnökség kilépésnek minősíti és az Elnök írásban erről a tényről értesíti a tagot. Amennyiben a tag ezt követően 15 napon belül a tagdíjat megfizeti, tagsága fennmarad, ennek hiányában az Elnök a kilépettnek tekintett tagot törli a tagok sorából.

Il.6. A tagdíj összege természetes személy esetében évi 1000 Ft. Jogi személy tagdíja évi 2000 Ft. Indokolt esetben a tagdíj fizetése alól az Elnökség mentességet adhat, vagy alacsonyabb tagdíjat határozhat meg adott tag számára.

II.7. Ha valamelyik tag a SZÖVET tevékenységét veszélyezteti, az egyesület céljaival összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít, jogszabályt, Alapszabályt, közgyűlési, vagy egyéb egyesületi határozatot súlyosan, vagy ismételten írásbeli igazolt módon megküldött figyelmeztetés ellenére megsérti, az Elnökség egyszerű többséggel hozott határozattal kezdeményezheti a tag kizárását a SZÖVET-ből. Az érintett tagot erről a határozatot hozó szerv elnöke írásban értesíti és kezdeményezi személyes meghallgatását. A meghallgatás eredményeképpen, ha a javaslatot a szerv fenntartja úgy köteles kezdeményezni a közgyűlés haladéktalan összehívását a tag kizárásának napirendre tűzésével vagy javaslatát visszavonja. A tag kizárásáról szóló határozatot egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza meg a Közgyűlés. A határozatot – amely tartalmazza a kizárás indokolását, annak alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat és a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást – írásban igazolható módon is közölni kell az érintett taggal. A tag a kizárásról hozott közgyűlési határozatot a bíróság előtt, annak bizonyításával, hogy az törvénysértő volt, a határozat hatályon kívül helyezése érdekében jogosult, ahogy a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna, 30 napon belül keresettel megtámadhatja. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

II.8. Az Elnökség vezeti a tagnyilvántartást a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

 


Kapcsolódó dokumentumok

SZÖVET belépési nyilatkozat – rendes tag

SZÖVET belépési nyilatkozat – pártoló tag