Fenntartható Fogyasztás Magyarországon – tudományos konferencia

Fenntartható Fogyasztás Magyarországon – tudományos konferencia
2007. dec. 1. – 2007. dec. 31.
Budapesti Corvinus Egyetem

A Budapesti Corvinus Egyetem Környezettudományi Intézete, a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan tanszéke, a Greendependent Egyesület, a Közép-Európai Egyetem Környezettudományi és Környezetpolitikai Tanszéke az MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoportja és a Tudatos Vásárlók Egyesülete tudományos konferenciát szervez a fenntartható fogyasztás témájában, amelyre elıadók jelentkezését várjuk. A konferencia célja, hogy áttekintse és összegezze a fenntartható fogyasztással kapcsolatos már megvalósított és folyamatban lévı kutatásokat, felmutasson egy olyan tudományos hátteret, amely a jövıben alapja lehet a szakmai párbeszéd és munka fejlesztésének, valamint, hogy létrehozza a téma iránt érdeklıdı kutatók informális együttmőködését a fenntartható fogyasztással kapcsolatos tudás megosztása és növelése érdekében.

A konferencia időpontja 2007 december, helyszíne a Budapesti Corvinus Egyetem, a konferencia nyelve magyar. Az elıadásvázlatok leadásának határideje: 2007 augusztus 31.

A konferencia témái

A konferenciára az alábbi témákban várjuk az elıadásvázlatokat:
1) A fenntartható fogyasztás helyzete Magyarországon a fenntarthatóság mutatóinak tükrében
2) A fenntartható fogyasztás és a fogyasztói magatartás, a magatartást befolyásoló tényezık, a fogyasztás szociológiája és pszichológiája
3) A fenntartható fogyasztás elmélete, elvei és etikája
4) Fogyasztói életmódok, életstílusok, értékrend és a fenntarthatóság
5) A fenntartható fogyasztáshoz kapcsolódó szabályozások, közpolitikák, a nemzetközi és hazai szabályozási környezet által felvetett kihívások és lehetıségek
6) A következő területeken megvalósuló legjobb gyakorlatok, tapasztalatok, sikertényezık, bukatók elemzése:
-Élelmiszer, az élelmiszerek termelése és fogyasztása
-Háztartás (energia- és vízfogyasztás, építés és építtetés)
– Mobilitás: közlekedés, utazás és turizmus
– A fenntartható fogyasztás tanulása és tanítása
– Fogyasztói infrastruktúrák
– Média és fogyasztás
– Helyi közösségi kezdeményezések (önkormányzati, civil, Local Agenda 21 stb.)

A konferencia előadói

A konferenciára a fogyasztással, illetve fenntartható fogyasztással foglalkozó kutatók, oktatók és PhD-hallgatók elıadásvázlatait, majd elıadásait várjuk.
A konferencia célja, hogy valóban a fenntartható fogyasztás legfontosabb kérdései kerüljenek bemutatásra és megvitatásra, valamint hogy ez magas tudományos színvonalon történjen. Az elıadók egy rövid elıadástervet nyújtanak be, amely tartalmazza az előadás fő téziseit, és a legfontosabb szakirodalmi hivatkozásokat. A beküldött elıadástervezetek alapján a tudományos szervezőbizottság segítségével választjuk ki az előadókat.
A konferencia multidiszciplináris, több tudományág (szociológia, környezettudomány, marketing, közgazdaságtan, politikatudomány, jogtudomány stb.) képviseletében várjuk az elıadókat, és a téma sajátosságaiból fakadóan külön előnyt élveznek az interdiszciplináris megközelítések. Az ideális konferencia elıadás valamilyen empirikus kutatási eredményre épül (felmérés, esettanulmány, jogi vagy policy-elemzés stb.), valamint szilárd elméleti alapokkal és a tudományosság elvárásainak megfelelő referenciákkal rendelkezik. Tisztán teoretikus előadások tartása sem kizárt, azonban a magas tudományos színvonal itt is elvárás.

Határidő és formai elvárások

Az előadás vázlat terjedelme kb. 1-1,5 oldal (4-6000 leütés), benyújtásának határideje 2007. augusztus 31. A vázlatokat magyar nyelven, elektronikus úton kell benyújtani a konferencia szervezıinek a konferencia@tve.hu e-mail címre. A vázlatnak tartalmaznia kell az előadás legfontosabb megállapításait, az alkalmazott elméleti megközelítést, a kutatás során alkalmazott módszer ismertetését, a legfontosabb irodalmak listáját, valamint egy néhány soros rövid CV-t.
Az elfogadott vázlatok szerzıinek 2007. november 15-ig kell elkészíteniük az előadásuk szövegét mintegy 30-40 000 leütés terjedelemben, amelyet a konferencia tanulmánykötetében megjelentetünk.


A konferencia tudományos szervezőbizottsága:

Boda Zsolt, Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságetikai Központ és Magyar Tudományos
Akadémia Politikatudományi Intézet
Gulyás Emese, Tudatos Vásárlók Egyesülete és Budapesti Corvinus Egyetem
Hofmeister Tóth Ágnes, Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet
Kerekes Sándor, Budapesti Corvinus Egyetem Környezettudományi Intézete
Székely Mózes, MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport Fenntartható Fejlıdés Projektiroda
Pataki György, Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézet és Budapesti Corvinus
Egyetem Döntéselmélet Tanszék
Vadovics Edina, GreenDependent Egyesület és Közép-Európai Egyetem Környezettudományi és
Környezetpolitikai Tanszéke
Valkó László, Budapest Mőszaki Egyetem, Környezetgazdaságtan Tanszék
Wessely Anna, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Szociológia Tanszék
Zilahy Gyula, Budapesti Corvinus Egyetem Környezettudományi Intézete


További információ

Gulyás Emese és Vadovics Edina, konferencia@tve.hu.
A konferencián való részvétel ingyenes.