Környezetgazdálkodással kapcsolatos munkahelyi képzések támogatása kis és középvállalkozások számára

Megjelent a Társadalmi Megújulás Operatív Program pályázati felhívása munkahelyi képzések támogatására kis-, és középvállalkozások számára. A támogatható tevékenységek között szerepel környezetgazdálkodással kapcsolatos képzés is. Cím: Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalkozások számára /
TAMOP-2.1.5/07/1
Kiíró: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht., Európai Bizottság
Határidő: 2007. 12. 31.
Pályázhat: Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (a
továbbiakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel
rendelkező
– egyéni vállalkozók
– jogi személyiségű gazdasági társaságok (A gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. Törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szól 1959.évi IV.
Törvény alapján)
– jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (A gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény valamint a Polgári
Törvénykönyvről szól 1959.évi IV. Törvény alapján),
– szövetkezetek (2006. évi X. törvény a szövetkezetekről; valamint a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. Törvény alapján) (12) részére
nyújtható
————————-
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalkozások számára
Kódszám:
TAMOP-2.1.5/07/1.
A projektek az Európai Unió támogatásával, Európai Szociális Alap
finanszírozásával valósulnak meg
A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv egyik fő célját, a foglalkoztatás
bővítését az egyén foglalkoztathatóságának javításával és munkaerő-piaci
aktivitásának növelésével kívánja elérni. A Társadalmi Megújulás Operatív
Program alapján ennek eszköze a második számú prioritás tengelyen belül
megjelenő alkalmazkodóképesség javítása. A munkavállalók, vállalkozások és
más szervezetek gazdasági, technológiai, társadalmi változásokhoz való
alkalmazkodóképességének javításával azt kívánjuk elősegíteni, hogy
– termelékenységének megőrzése és növelése mellett a munkaerő
foglalkoztatható maradjon, hozzájáruljon az őt foglalkoztató vállalat
versenyképességének megőrzéséhez és javításához, így munkahelyének
fennmaradásához;
– a gazdasági, technológiai, társadalmi változásokat időben felismerjék a
vállalatok és más szervezetek, és azokra reagálva megőrizzék, javítsák
pozíciójukat, ezáltal megtartsák foglalkoztatottaikat, további
munkahelyeket hozzanak létre.
A munkahelyen belüli szakmai képzéseknek kiemelt jelentősége van mind a
gazdasági növekedés, mind a munkanélküliség megelőzése és kezelése
szempontjából. A vállalatok humánerőforrás fejlesztésre fordított kiadásai
egyre fontosabb indikátorai a vállalat jelenlegi, és főként jövőbeni
hatékonyságának, versenyképességének. A vállalatok életképességének,
működőképességének, fennmaradásának szempontjából meghatározó, hogy a
munkáltatók és munkavállalók képzését megtérülő befektetésnek tekintik-e,
lehetőséget teremtenek-e munkavállalóiknak tudásuk és készségeik folyamatos
fejlesztésére, megújítására.
A pályázat alapvető célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának
javítása révén a vállalkozások versenyképességét növelje, és ösztönözze a
foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. A
pályázat további célja, hogy a képzésekkel megteremtse a tudatos emberi
erőforrás gazdálkodás alapjait a kis- és középvállalkozásoknál.
Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg 2007-2008-ban 3 022 000 000 forint, (271 Ft/euró árfolyamon
számítva) amelyből 1 400 000 000 forint fordítható a Közép-magyarországi
Régióban (továbbiakban: KMR) székhellyel rendelkező vállalkozások
projektjeinek támogatására.
B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Jelen pályázati kiírás keretében támogatás a Magyarországon székhellyel
vagy az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) területén
székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező
– egyéni vállalkozók (23)
– jogi személyiségű gazdasági társaságok (A gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. Törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szól 1959.évi IV.
Törvény alapján) (11,13)
– jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (A gazdasági
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény valamint a Polgári
Törvénykönyvről szól 1959.évi IV. Törvény alapján) (21,22) ,
– szövetkezetek (2006. évi X. törvény a szövetkezetekről; valamint a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. Törvény alapján) (12) részére
nyújtható.
Jelen pályázati kiírásra a közhasznú társaságok (571) nem jogosultak
pályázatot benyújtani.
Méret
Jelen pályázati kiírásra a kis-és középvállalkozások, fejlődésük
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti kis- és
középvállalkozások jogosultak pályázatot benyújtani.
Amennyiben a kisvállalkozás székhelye a Közép-magyarországi Régióban
található, akkor nem jogosult pályázatot benyújtani.
Célcsoport meghatározása
A képzéseken kizárólag a pályázatot benyújtani jogosult vállalkozás azon
munkavállalói jogosultak részt venni, akiket a pályázó a támogatott képzés
időtartama alatt határozatlan idejű munkaviszonyról szóló szerződéssel
foglalkoztat. A vállalkozás vezető tisztségviselői amennyiben határozott
idejű munkaviszonnyal rendelkeznek, jogosultak a képzéseken való
részvételre, ha a vezetői tisztségviselői megbízás időtartama a pályázat
benyújtásakor még további 3 évre szól.
A képzésben rész vehet bármely magyar állampolgárságú és minden olyan, nem
magyar állampolgárságú természetes személy is, aki magyarországi
munkavégzésre jogosító munkavállalási engedéllyel rendelkezik, vagy
magyarországi munkavállalásához engedély nem szükséges.
C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre
A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok
megvalósítására igényelhető támogatás:
– szakmai képzések;
– az Európai Unióval kapcsolatos képzések;
– a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli,
adó, vám, társadalombiztosítási stb.);
– idegen nyelvi képzés;
– számítástechnikai, informatikai képzés;
– munka- és egészségvédelem;
– a vállalkozás tevékenységével összefüggésben környezetgazdálkodással
kapcsolatos képzés;
– vezetőképzés a vállalkozás vezető tisztségviselői és középvezetői számára
(csak abban az esetben támogatható, ha a fenti képzéstípusok közé tartozó
legalább egy képzés szerepel a pályázatban)
A pályázati kiírás keretein belül kizárólag akkreditált intézmény által
nyújtott képzés vehető igénybe.
Az igénybe vett képzés kizárólag OKJ-s vagy akkreditált képzés lehet. Az
akkreditált képzés jelen pályázatra vonatkozó definíciója a
fogalomjegyzékben található.
A szolgáltató kiválasztása során a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX.
törvény előírásai, az ott megadott értékhatárok figyelembevételével
alkalmazandók.
A projekt célkitűzéseinek elérése érdekében a pályázó a képzési tevékenység
lebonyolítására külső, piaci szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat
vehet igénybe, valamint belső képzés keretében is megvalósíthatja a képzési
tevékenységet.
Egy projekt keretében legfeljebb 15 különféle képzést lehet megvalósítani.
Egy képzésnek minősül azon képzési tevékenységek összessége, amelyek azonos
képzéscsoporthoz tartoznak, azonos a megnevezésük, azonosak a résztvevők,
és minden résztvevő azonos óradíjért részesül a képzésben.
A felsorolt képzésekkel kapcsolatosan a támogatás az alábbi költségekre
vehető igénybe:
I. Képzéshez kapcsolódó költségek
a) képzés költsége (beleértve a képzéshez szükséges tankönyvek, jegyzetek
vizsgadíjak, bizonyítvány-kiállítás díját, nem elszámolható azonban a
tananyagfejlesztés) – belső képzés esetén a pályázó cég alkalmazásában álló
oktatók bére, járulékai.
b) szállás és ellátás költsége max 8000 Ft/fő/éj (áfa nélkül)
c) utazási költség (oktatók és a képzésben résztvevők)
A szállás, ellátás költsége és az utazási költségek összege nem haladhatja
meg a képzés összköltségének 15%-át.
A szállás költsége legfeljebb a képzés hosszával összhangban számolható el
(pl. egy 80 órás képzésre legfeljebb 10 napi szállás számolható el).
II. Egyéb költségek
a) tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek
legfeljebb a projekt összköltségének 2%-ig tervezhetők,
b) biztosíték nyújtásával kapcsolatos költségek legfeljebb az igényelt
támogatás 2%-áig tervezhetők,
c) bankköltség (számlanyitás, számlavezetés) legfeljebb havi 10 000 Ft-ig
számolható el.
Az elszámolható költségeket dokumentált bizonyítékokkal kell alátámasztani,
áttekinthetően és tételesen részletezve.
Jelen pályázati konstrukció keretében az I. pont alatti költségekhez
nyújtott támogatások az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a képzési
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 68/2001/EK bizottsági rendelet (HL
L sorozat 10. szám; 2001.01.13.) alapján képzési támogatásnak minősülnek.
Jelen pályázati konstrukció keretében az II. pont alatti költségekhez
nyújtott támogatások az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK
bizottsági rendelet – HL L sorozat 379/5, 2006. 12. 28. – alapján csekély
összegű támogatásnak minősülnek.
A projekt keretében elszámolható költségek listáját a pályázati
dokumentáció mellékletét képező ESZA Elszámolható költségek általános
útmutató tartalmazza. Az ESZA Elszámolható költségek általános útmutató
valamennyi, ESZA által finanszírozható tevékenység általános leírását
tartalmazza, azonban jelen kiírás vonatkozásában kizárólag a Pályázati
Útmutató C3 pontjában felsorolt költségekre vonatkozó fejezetek vehetők
figyelembe.
Projekt területi korlátozása
A projekt megvalósítása során a tevékenységek kizárólag Magyarországon
végezhetők.
A projektek időtartama
A projektek időtartama minimum 6, maximum 24 hónap.
D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
A kedvezményezett köteles a támogatással kapcsolatos okiratokat és
dokumentumokat a támogatási döntés napjától számított tíz évig megőrizni.
Támogatás mértéke
A jelen pályázati kiírásból elnyert támogatás és a projekthez kapcsolódó
bármely egyéb visszatérítendő támogatás (kedvezményes kamatú és kamatmentes
hitel/kölcsön) és vissza nem térítendő támogatás támogatási intenzitása nem
haladhatja meg az alábbi mértékeket:
I. Képzési támogatás esetén:
Jelen programban általános képzések (Az általános képzés fogalmát
tartalmazza a Pályázati útmutató F7 (Fogalomtár) pontja.) valósíthatóak meg
a Bizottság 68/2001/EK (2001. január 12.) Rendelet szabályaival
összhangban.
Az egyes (azonos elszámolható költségekkel rendelkező) projektekhez
nyújtható, bármely támogatás intenzitása nem haladhatja meg az alábbiakban
meghatározott mértéket:
Maximális támogatási intenzitás: 70%.
A maximális támogatási intenzitást 10 százalékponttal növelni lehet a
hátrányos helyzetű munkavállalóknak (A hátrányos helyzetű munkavállaló
fogalmát tartalmazza a Pályázati útmutató F7 (Fogalomtár) pontja.) nyújtott
képzés esetén.
A támogatási intenzitás számításánál a vállalkozás székhelye irányadó.
A hátrányos helyzetű személy után igényelhető többlet intenzitási
százalékra csak abban az esetben jogosult a pályázó, ha az adott személy a
projekt befejezéséig megfelel a Pályázati Útmutató F7 fejezetében lévő
definícióban leírt feltételek valamelyikének.
A pályázó köteles a támogatáson felüli részt saját forrásból biztosítani,
amelybe az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás nem számítható
be.
II. Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén
A támogatási intenzitás számítása a 85/2004. (IV.19.) Korm. Rendelet
alapján történik.
Csekély összegű (de minimis) támogatás esetén az előző három pénzügyi év
időszakában bármely kedvezményezett részére odaítélt csekély összegű (de
minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, a közúti
szállítási ágazatban tevékenykedő kedvezményezett esetében a 100 000
eurónak megfelelő forint összeget.
A csekély összegű támogatás odaítélésének feltétele, hogy a kedvezményezett
nyilatkozik az előző három pénzügyi évben általa igénybe vett csekély
összegű támogatások támogatástartalmáról.
A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes
értékre kell diszkontálni.
Minden egyes új csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi
évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű
támogatás teljes összegét figyelembe kell venni.
A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet a
pályázati felhívásban, illetve a támogatási szerződésben, arról, hogy
csekély összegű támogatásban részesül. A tájékoztatásnak kifejezetten
utalnia a kell a bizottsági rendeletre, hivatkozva annak pontos címére és
az Európai Közösség Hivatalos Lapjában való kihirdetésére – valamint meg
kell határoznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve.

A támogatási programokhoz kapcsolódó visszatérítendő támogatás és/vagy
vissza nem térítendő támogatás, továbbá bármilyen egyéb támogatás
támogatástartalma – beleértve az 1998/2006/EK rendelet alapján nyújtott
csekély összegű támogatásokat is – az adott projekt támogatási
intenzitásánál figyelembe veendő tétel, ezért a Pályázó kötelessége
jelezni, amennyiben a pályázat szerinti projekt megvalósítása során
visszatérítendő támogatást és/vagy vissza nem térítendő támogatást és/vagy
bármilyen egyéb támogatást igénybe vesz.
Támogatás összege
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege minimum 10 millió
Ft, maximum 50 millió Ft lehet.
A projekt méretének felső határa nincs. A projekthez igényelt támogatásnál
azonban figyelembe kell venni a rögzített minimum és maximum értékeket.
A támogatásban részesülő pályázatok várható száma: 110
E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati
útmutatóban közzétett jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok
alapján történik.
F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1
elektronikus példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban,
ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a
következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-2.1.5/07/1.
Közreműködő Szervezet: ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító
Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.)
1385 Budapest, Postafiók Pf. 818
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az “ESZA
Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató
Kht. (ESZA Kht.) 1385 Budapest, Rb. 818″ raktárbérleti címzést kell
feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati
Felhívás kódszámát (TAMOP-2.1.5/07/1.), a pályázó nevét és címét. Kérjük,
ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés
sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a
mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt
példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus
formájú projekt adatlap, és a mellékletek megegyezőségéről a pályázó
köteles gondoskodni.
A pályázatok benyújtása 2007. október 5-től 2007. december 31-ig
lehetséges.
A pályázati felhívás megjelenik a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján,
amelynek címe http://www.nfu.hu
A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatosan információkat az NFÜ
honlapján talál (http://www.nfu.hu), felvilágosítást pedig az Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt.
Az NFÜ ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága
(HEP IH) fenntartja a pályázati dokumentáció megváltoztatásának jogát. A
módosított pályázati kiírás megjelenésétől számított 30 napig van lehetőség
a pályázatokat mind a régi, mind pedig az új feltételek szerint benyújtani,
30 nap elteltével azonban automatikusan az új szempontok alapján kerül
elbírálásra a pályázat.