Ne szavazzák meg a földforgalmi törvényt!

Egy nappal a zárószavazás előtt vált ismertté a Kormány álláspontját tükröző zárószavazás előtti módosító javaslat a földforgalmi törvénytervezethez. A földügyekben aktív hét civil szervezet szerint a törvény továbbra is lehetővé teszi a külföldiek földszerzését, és a nagybirtokrendszer fennmaradásának, további terjeszkedésének kedvez, ezért a javaslat elvetésére kérik a képviselőket.

A T/7979. számú törvényjavaslat meghatározó jelentőségű Magyarország, különösen a vidék sorsa szempontjából. Hét civil szervezet tavaly ősz óta nyomon követi a jogszabálytervezet sorsát, több részletes elemzést, állásfoglalást készített a Kormány, illetve a képviselők számára. 2013. május 28-i nyilatkozatukban jelezték, hogy a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló jogszabálytervezetet nem tartják alkalmasnak arra, hogy az ország földvagyonát megvédje a külföldi tőkétől, biztosítsa a helyi közösségek hosszú távú életlehetőségeit, megfékezze a tőkés nagyüzemek terjeszkedését és megteremtse a föld termőképességét megóvó fenntartható gazdálkodás alapjait. Ezzel az állásponttal 220 szervezet értett egyet. A civilek korábban részletes javaslatokat tettek a májusi, jelentősen átdolgozott törvényjavaslathoz. A Parlament honlapján mától – június 20-a – olvasható a holnapi zárószavazás előtti módosító indítvány, melyről a napirend szerint most pénteken a képviselők szavazhatnak. A szövegtervezetben megtalálható több javaslat abból, amit a civilek a Kormány felé intéztek. A koncepció és a földek sorsát meghatározó alapvető elemek azonban nem módosultak.

1. Nem történt meg a helyi földbizottságok együttdöntési jogkörének kiterjesztése a földhasználati, bérleti ügyekre és az állami ügyletekre. A földek nagyobb részét ma nem azok használják, akiknek a tulajdonában áll és várhatóan ez a jövőben is így marad. A helyi földbizottság nem foglalhat állást a földhasználat ügyében, ugyanakkor a földhasználóknak az állam után mindjárt másodikként van elővételi joguk a föld megvételére, amit a helyi földbizottság nem bírálhat felül. A törvény tehát ezzel a helyi közösségeket a föld használatát meghatározó ügyletek többségének ellenőrzéséből kirekeszti. Bár üdvözlendő, hogy a földbizottságokon keresztül az adás-vételi ügyekben hatásuk lehet, sok esetben nem teszi lehetővé, hogy befolyásolják, ami a határukban történik és sorsukat meghatározza. A helyi földbizottságok összetételére vonatkozó javaslat nem változott, így nem a helyben élő földhasználók közgyűlése alkotja e testületet, hanem egy választott bizottság, ami megítélésünk szerint aggályos.

2. Továbbra is fennmaradnak a földszerzés és -birtok maximumok kijátszására alkalmas kiskapuk. Nem került be korlátozás az egy család tagjaihoz tartozó összes föld mértékére. Nem törölték az állattartó telepek és vetőmagtermesztők 1800 hektáros kedvezményes birtokmaximumát. A földhasználat átengedésének szabályai továbbra is lehetőséget biztosítanak a felső birtokhatárok átlépésére. Ráadásul a módosító javaslat újabb kiskaput nyit azzal, hogy olyan mezőgazdasági termelőszervezeteknek is lehetővé teszi a földhasználatot, melyek tagjai nem természetes személyek. Ezzel az átláthatatlan cégbirodalmak terjeszkedésének nyit utat. Fennmarad az a rendelkezés, mely szerint nem kell figyelembe venni a birtokmaximumok betartatásánál azokat a földeket, melyeket a cégek az alkalmazottaiktól vesznek bérbe, ráadásul az ilyen ügyleteket a hatóság sem ellenőrzi.

3. Az elővásárlási, előhaszonbérleti rangsor továbbra is a volt földhasználókat részesíti előnyben, mellyel a jelenlegi, tarthatatlan birtokszerkezet megmerevítését vetíti előre. Üdvözlendő, hogy a föld előhaszonbérleti rangsorában immár preferenciát élveznek az ökológiai gazdálkodók, ugyanakkor a volt haszonbérlők az esetek többségében így is meg fogják tudni szerezni a földet. Ha mindez a nagyüzemi, intenzív termesztési rend további uralmát vetíti előre, akkor a biogazdáknak tett kedvezmény ellenére sem válik a hazai tájhasználat fenntarthatóbbá. A gyermeket vállaló, fiatal gazdálkodók nem jutnak előnyhöz a rangsorban az indítvány szerint. Nem jutnak előnyhöz a természetkímélő gyephasznosítással foglalkozók sem. Nem jutnak előnyhöz továbbá a helyi és kisebb családi  gazdálkodók sem, mert a tőkeerős nemzetközi – itt lévő élelmiszeripari, takarmányipari  és más – társaságok haszonbérleti ajánlatával gazdasági erővel nem tudnak versenyezni

4. Az adás-vételi és földhasználati ügyletek egy része átláthatóbbá válhat azáltal, hogy be kell jelenteni a földforgalmat engedélyező hatóságnak az olyan eseteket is, amikor az első helyen kiemelt előjogú, volt haszonbérlő szerzi meg a tulajdon vagy földhasználati jogot. Ugyanakkor kivonja a helyi földbizottság véleményezése, ellenőrzése alól az elbirtoklást és az árverést, amivel viszont újabb kiskapukat nyit a homályos jogügyleteknek.

5. Jelentős jogbizonytalanságot teremt az Országgyűlés, ha úgy szavaz meg egy két-harmados törvényt, hogy abba beépíti a lehetőségét az abban foglaltak megváltoztatására a jövőben megalkotandó törvények által. Még tervezetében sem ismert a később megalkotandó üzemtörvény, illetve integrált mezőgazdasági termelésszervezésre vonatkozó törvény, amelyek ettől a földforgalmi törvénytervezettől eltérő szabályokat is megállapíthatnak a tulajdonszerzésre és haszonbérletre, ill. használatra.

6. Nem fogadták be azon civil javaslatot sem, hogy minden földügyletet és a helyi földbizottság álláspontját kötelezően az interneten is közzé kell tenni.

Összességében tehát a földforgalmi törvény újabb átírása, mint a Kormány által ma benyújtott zárószavazás előtti módosító indítvány továbbra sem nyújt garanciákat nagybirtok uralmának megtörésére, a kis- és közepes gazdaságok megerősítésére, a fenntartható mezőgazdasági szerkezet megalapozására és a globális tőke károkozása elhárítására – azaz a Nemzeti Vidékstratégia megvalósítására -, sőt megdöbbentő módon azzal éppen ellentétes irányba fordítja a vidék sorsát. Egy magára valamit is adó Kormány és Parlament nem engedheti meg magának, hogy saját programjával ellentétes törvényeket fogadjon el.

A fentiek miatt tisztelettel arra kérjük az országgyűlési képviselőket, hogy a T/7979 földforgalmi törvény tervezetének a zárószavazás előtti módosító indítvánnyal egységes szerkezetbe foglalt változatát ne szavazzák meg.

 

Magyar Természetvédők Szövetsége

Szövetség az Élő Tiszáért

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Szülőföld Mozgalom

CSEMETE Természet- és Környezetvédő Egyesület

Magyar Biokultúra Szövetség

Kishantosi Vidékfejlesztési Központ