Túrkevei Tájrehabilitációs Térségfejlesztési Program

A programunk célja a táji adottságokhoz leginkább alkalmazkodó, azokat leginkább kihasználni tudó gazdálkodási formák elterjesztése úgy, hogy a természeti erőforrások minél hosszabb távon tudják az itt élő emberek gazdálkodását segíteni. Igyekezni a természet adta lehetőségeket úgy kihasználni a tájból, amelyekkel való gazdálkodás azok ökológiai rehabilitációs képességét nem veszélyeztetik és fenntartják a táji elemeket. Az ember formálta táj sokféleségének, fenntartása biodiverzitás- védelmi és tájkép fenntartási célok megvalósítása, az eltűnőben lévő, vagy már eltűnt táji formák visszaalakítása.
A város népességmegtartó erejének növelése, életminőség javítása, kulturális élet javítása, a városi élet gazdagítása, városkép vonzóbbá tétele.
A táj természetei értékeinek védelme harmóniába hozni a humán gazdálkodást a természettel úgy, hogy önfenntartó „ökológikus” rendszer jöhessen létre. Természetvédelmi prioritások figyelembevételével szakmai programok kivitelezése, az emberi lakosság létfeltételeinek biztosítása úgy, hogy környezetre káros hatásokat mérsékeljük.
A táj része az ember. A humánerőforrás fenntartása a táj érdeke is, és az itt maradás, a tájhoz való ragaszkodás elérése is a program célja, és ez életminőség javításával érhető el, aminek alapfeltétele a megélhetés biztosítása, így a jó helyi foglalkoztatás megteremtése. Olyan foglalkoztatási program megvalósítása a célunk, amelynek komplementer hatása megegyezik a program céljaival, így pl. az újabb munkahelyek teremtődésével.
Koncepcionális gondolkozás megteremtése a település közép és hosszú távú fejlesztésével kapcsolatban helyi erőforrásokhoz alkalmazkodó, azokat hatékonyan felhasználó fejlesztési lehetőségek feltárása.

A program elemei – célfeladatok

Tájhasználati feladatok: a program elsődleges célkitűzése a tájhoz alkalmazkodó, azzal együttműködő gazdálkodási forma, ami tájfenntartó tevékenysége mellett lehetőséget biztosít az emberi jólétre is.
Tájrehabilitációs feladatok: néhány dologban az elmúlt 150 év tájformáló tevékenységei kedvezőtlenül befolyásolták az önfenntartó táj lehetőségét.
Városfejlesztési feladatok: miután a tájfenntartás az ember által 100 éveken keresztül gazdálkodási tevékenységgel alakult, ezért a helyi társadalom ebben munkában nélkülözhetetlen. A helyi közösséget itt kell tartani, amihez biztosítani kell szellemi és gazdasági jólétét.
Környezet – és természetvédelmi feladatok: az ember és természet bonyolult egymásrautaltságban élt itt évszázadokon keresztül, ami felborult 100-150 év helytelen technokrata szemléletétől. Helyre kell állítanunk nem csak a tájhasználatot, hanem annak eredményeképp a természetes ökoszisztémát is lehetőség szerint minél inkább, mert egy jó ökológiai rendszerben minden fajnak megvan a maga szerepe. Ehhez részben fajok védelmével, és fajok újbóli meghonosításával kell együtt járnia. De az emberi jólét igénye is változott, ezért az új igények (növekvő vízhasználat, növekvő hulladéktermelés, energiaigény stb.) új kihívások elé is állítanak bennünket. Ezért részben újból elő kell szednünk régebben alkalmazott technológiákat (szemétdomb effektus, aszaló stb.), részben a technikai ismereteinket fel kell használni (geotermikus energia, napenergia stb.). Ezeknek a feladatoknak az együttese alkotja a programunkban a környezet- és természetvédelmi feladatokat.
Foglalkoztatási feladatok: a korábbi célfeladatok révén rámutattunk: kezelni kell a tájat (ehhez munkavégző emberek kellenek), és társadalmi jólétet kell teremteni (amihez kereset kell, tehát munka kell az embereknek).
Fejlesztési feladatok: a programnak folyamatosan javulnia és kiegészülnie szükséges, hogy még jobb, tökéletesebb legyen. A fejlődésnek vannak határai, ami fölött nem kell szükséges növekedni, bővülni, de csiszolódni mindig szükséges.
.

Forrás és bővebb információ: http://www.nimfea.hu/tttp/index.htm

Kapcsolódó dokumentumok