Vidékfejlesztési támogatás, LEADER program

Cím: Vidékfejlesztési támogatás, LEADER program
Kiíró: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Határidő: 2007. 10. 10.
Pályázhat: vidékfejlesztő jogi személyek
————————-
93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi
rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok
elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.
évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – a földművelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a
következőket rendelem el:
A rendelet célja
1. § A rendelet célja a helyi közösségek, valamint az előzetesen elismert
vidékfejlesztési akciócsoportok megalakulásának, nyilvántartásba vételének,
valamint elismerésének a szabályozása.
Fogalmak
2. § E rendelet alkalmazásában:
a) civil szféra: a civil szféra részét képezik a magánszemélyek és a
társadalmi szervezetek, kivéve azon társadalmi szervezeteket, amelyekben
önkormányzat tagi viszony alapján 50% arányt meghaladó szavazattal
rendelkezik, valamint kivéve a politikai pártokat;
b) helyi közösség: a civil-, az üzleti és a közszféra, valamint – indokolt
esetben – a magánszemélyek részvételével létrejött, partneri együttműködés
alapján működő szerveződés;
c) egymással átfedő helyi közösség: kettő vagy több helyi közösség
egymással átfedő, amennyiben azok területi hatálya alá tartozó települések
közül bármelyiket a nyilvántartásba vételi eljárás során a civil, üzleti és
közszféra képviselői a 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint több
helyi közösség által lefedetté tettek;
d) földrajzilag folytonos terület: közös közigazgatási határral rendelkező
települések összefüggő egysége, amelyet legfeljebb kettő – az Irányító
Hatóság (a továbbiakban: IH) jóváhagyása mellett – az egység részét képező,
a melléklet szerinti településlistán nem szereplő település megszakíthat;
e) helyi közösség által lefedett terület: a melléklet szerinti
településlistán megtalálható települések közül a helyi közösség által
lefedett települések összessége, ide nem értve a d) pontban meghatározott,
a települések egységét képező, a melléklet szerinti településlistán azonban
nem szereplő települést;
f) közszféra: a közszféra részét képezik az önkormányzatok, a
településrészi önkormányzatok, az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági
társaságok, valamint azon társadalmi szervezetek, amelyekben ezek tagsági
viszony alapján járó szavazatai arányának nagysága az 50%-ot meghaladja;
g) előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport: az IH által
kiválasztott helyi közösség, amely lehetőséget kap az általa lefedett
területre vonatkozó fejlesztési stratégia kidolgozására;
h) helyi vidékfejlesztési stratégia: az előzetesen elismert
vidékfejlesztési akciócsoport által az általa lefedett területre
kidolgozott fejlesztési stratégia;
i) LEADER helyi akciócsoport: az IH által az előzetesen elismert
vidékfejlesztési akciócsoportok közül az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelő helyi közösség;
j) Helyi Vidékfejlesztési Közösség: az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikk e) pontjának megfelelő helyi
közösség;
k) területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda (a továbbiakban:
HVI): a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának
rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet által megjelölt
kistérségek vonatkozásában kistérségenként egy, az IH által elismert
szervezet vagy egyéni vállalkozó, amelyhez tartozó kistérségben a helyi
közösség képviselőjének civil, üzleti vagy közszféra esetében a székhelye,
magánszemély esetében lakóhelye megtalálható;
l) érintett HVI: az a Helyi Vidékfejlesztési Iroda, amelyhez tartozó
kistérségben a helyi közösség által lefedett terület valamely települése
megtalálható;
m) üzleti szféra: az üzleti szféra részét képezik az állami vagy
önkormányzati vállalat és az egyéb állami vagy önkormányzati gazdálkodó
szerv kivételével a gazdálkodó szervezetek, ha nem állnak csődeljárás,
felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, vagy nincs lejárt
tartozásuk;
n) stratégiai vázlat: a helyi közösség által a nyilvántartásba vételi
eljárás második szakaszában, a helyi közösség által lefedett területre
vonatkozóan elkészített 2-5 oldalas fejlesztési dokumentum.
A LEADER helyi akciócsoport elismerésének szakaszai
3. § A LEADER helyi akciócsoportok elismerése az alábbi szakaszokban
történik:
a) a helyi közösségek megalakulása, nyilvántartásba vételi eljárás;
b) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok kiválasztása;
c) a LEADER helyi akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek
kiválasztása.
Pályázhatnak a vidékfejlesztés szereplői (jogi személyek).
Jelentkezni lehet a területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Irodánál
(HVI).
A jelentkezési határidő: 2007. október 10.
A 2007. október 10-én befejeződő eljárást követően a Helyi Vidékfejlesztési
Irodák továbbítják a helyi közösségek regisztrációs dokumentumait az
Irányító Hatóság (IH) felé, amely ezek alapján ismeri el előzetesen a
vidékfejlesztési akciócsoportokat.
A regisztrációs folyamat részleteit a 93/2007. (VIII.29.) FVM rendelet
szabályozza.
Az IH a rendelettel kapcsolatban felmerülő kérdésekre legkésőbb 72 órán
belül választ ad a HVI-ken keresztül.
Területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda keresése:
http://www.hvi.hu/index.php?mod=office_find
Honlapcímek: http://www.fvm.hu; http://www.leaderkozpont.hu